verze pro tisk

Slovníček pojmů

Lean

metodika, kterou vyvinula firma Toyota po 2.světové válce jako Toyota Production System (TPS). Duchovními otci této metodiky jsou Taichi Ohno a Shingeo Shingo. Jedná se přístup k výrobě způsobem, kdy se producent snaží uspokojit v maximální míře zákazníkovy požadavky tím, že bude vyrábět jen to, co zákazník požaduje. Snaží se vytvářet produkty v co možná nejkratší době a pokud možno s minimálními náklady, bez ztráty kvality nebo na úkor zákazníka. Dosáhne toho minimalizací plýtvání.

Tato metodika se snaží řídit heslem "náš zákazník náš pán".

Six Sigma

strategie řízení, původně vyvinutá společností Motorola. Rozpracována byla ještě poté společnostmi Allied Signal (dnes Honeywell) a GE. Dnes se používá v různých odvětvích průmyslu. Six Sigma si klade za cíl identifikovat a odstranit příčiny defektů a chyb v procesech výroby a obchodu, k čemuž používá metodiky DMAIC a DMADV.

DMAIC

Jedna z metodik Six Sigma, zaměřená na procesní řízení. Jde o zkratku slov: Define (definice), Measure (měření), Analyze (analýza), Improve (zlepšení), Control (řízení).

DMADV (někdy též DFSS) -–

jedna z metodik Six Sigma, zaměřená na vývoj nového procesu. Jde o zkratku slov: Define (definice), Measure (měření), Analyze (analýza), Design (návrh), Verify (ověření).

KAIZEN

Původně japonská filosofie managementu spočívající v stálých malých zlepšeních, za která jsou zodpovědni všichni pracovníci podniku, důraz je kladen na kontrolu kvality a zlepšovatelství. Iniciativa je vedena zdola. Zlepšení jsou implementována velmi rychle a brzy se ukazují výsledky.

Green Belt (GB)

Odborník, ovládající vybrané dovednosti pro vedení týmu Six Sigma i vybrané nástroje statistické analýzy či projektového řízení. Green Belt zpravidla pracuje jako člen projektového týmu, může však vést I projekt menšího rozsahu.

Black Belt (BB)

Kvalifikovaný odborník, ovládající všechny dovednosti pro vedení týmu Six Sigma a zároveň nástroje statistické analýzy či projektového managementu. Nejčastěji funkce na plný úvazek. Je odpovědný za zavedení projektů (DMAIC nebo DFSS). BB často koučují nebo pomáhají Green Beltům s vedením projektů.

Master Black Belt (MBB)

Velmi zkušený Black Belt, který po určité době praxe nebo po ukončení obvykle 10-15 projektů provádí coaching Black Beltů a Green Beltů. Zabývá se školením, rozvojem metodiky Six Sigma a koordinací projektů.

[Nahoru ↑]